Polityka prywatności

 1. Ogólne informacje
  Niniejsza Polityka została wydana przez Administratora:

  • Mirai Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Armii Krajowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796790, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5322084436 ;

  Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Mirai Clinic lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Mirai Clinic może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 2. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników
  Pozyskiwanie Danych Osobowych: Mirai Clinic może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko i dane kontaktowe, w tym adres e-mail. Mirai Clinic może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:

  • podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz lub w jakikolwiek inny sposób).
  • pozyskania Danych Osobowych Użytkowników w wyniku prowadzenia relacji biznesowych / zawierania lub wykonywania umowy (np. zakup przez Użytkownika usługi lub produktu Mirai Clinic).
  • pozyskanie Danych Osobowych Użytkowników opublikowanych w mediach społecznościowych (np. pozyskanie informacji z profilu Użytkowników w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne).
  • pozyskania Danych Osobowych od podmiotów trzecich (np. od kontrahentów, od pośredników finansowych, od podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów, itp.).
  • pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronach Mirai Clinic lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Mirai Clinic, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

  Przetwarzane Dane Osobowe:
  Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez Mirai Clinic może, w szczególności, zawierać:

  • Dane personalne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), używane imię, płeć, data, zdjęcie.
  • Dane kontaktowe: adres dostawy, adres firmy (pracodawcy), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, szczegóły profilu w mediach społecznościowych.
  • Dane dotyczące płatności: adres do przesyłania rozliczeń, numer konta bankowego, imię i nazwisko posiadacza konta bankowego, dane zabezpieczające konto.
  • Treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie na nasz temat, przesłane przez Użytkowników lub opublikowane w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem Strony.

  Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych:
  Mirai Clinic wykorzystuje profile typu fanpage na portalach społecznościowych. Publiczne dane udostępniane przez Użytkowników mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane w celu:

  • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które są do nas kierowane,
  • prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  • udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasz Fanpage,
  • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników,
  • statystycznym polegającym na prezentowaniu danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez właścicieli portali społecznościowych są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.

  Obecnie na naszych stronach wykorzystujemy przekierowania do następujących portali społecznościowych:
  1. Facebook
  Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych: Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Mirai Clinic może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

  • Przetwarzanie następuje na podstawie uprzedniej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody Użytkownika na Przetwarzanie;
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z Mirai Clinic;
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Mirai Clinic;
  • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej;
  • Przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania, prowadzenia i promowania działalności Mirai Clinic i nie powoduje uszczerbku dla interesów ani fundamentalnych praw i wolności Użytkownika.

  Cele Przetwarzania Danych Osobowych: Cele, w jakich Mirai Clinic może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, są następujące:

  • Strony www: prowadzenie i zarządzanie naszą Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych; komunikacja i kontakty z klientami i dostawcami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, poprzez nasze Strony.
  • Oferowanie Użytkownikom produktów i usług Mirai Clinic: prezentowanie naszych Stron i innych usług; dostarczanie materiałów promocyjnych na prośbę Użytkowników; komunikacja związana z usługami Mirai Clinic.
  • Komunikacja marketingowa: prezentowanie w jakikolwiek sposób (włączając e-mail, telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, pocztę i kontakt osobisty) wiadomości i innych informacji, które mogą Użytkowników zainteresować, w tym dystrybucja newslettera oraz innej informacji handlowej, po uprzednim pozyskaniu zgody Użytkowników na przesyłanie informacji w odpowiedni sposób, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT.
  • Zarządzanie finansami: sprzedaż, finanse, audyt oraz zarządzanie sprzedażą.
  • Badania: angażowanie Użytkowników w celu pozyskania informacji na temat opinii Użytkowników o  produktach i usługach Mirai Clinic.
  • Ulepszanie naszych produktów i usług: identyfikowanie problemów z istniejącymi produktami i usługami; planowanie ulepszeń istniejących produktów i usług; oraz tworzenie nowych produktów i usług.
 3. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim
  Mirai Clinic może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:

  • Organom administracji lub sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
  • Osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;
  • Podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Mirai Clinic niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie III poniżej;
  • Jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
  • Jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek zorganizowanej części Mirai Clinic lub udziałów w kapitale zakładowym Mirai Clinic (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

  Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkownicy zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Mirai Clinic niniejszym rekomenduje zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

  Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Mirai Clinic; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

 4. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych
  Na chwilę obecną Mirai Clinic nie przekazuje i nie zamierza przekazywać żadnych Danych Osobowych Użytkowników do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, niniejsza Polityka zostanie zmodyfikowana, a przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników będzie mogło nastąpić jedynie na podstawie standardowych postanowień umownych, które Mirai Clinic wdroży przed dokonaniem transferu takich Danych Osobowych. W takim przypadku Użytkownicy będą uprawnieni do zażądania kopii stosowanych przez Mirai Clinic standardowych postanowień umownych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.
 5. Ochrona Danych
  Mirai Clinic informuje, iż wdrożyła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.Mirai Clinic nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Mirai Clinic w sposób bezpieczny.
 6. Dokładność Danych
  Mirai Clinic podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

  • Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualizowane; oraz
  • Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są Przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

  Mirai Clinic, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych.

 7. Minimalizacja zakresu Danych
  Mirai Clinic podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.
 8. Przechowywanie Danych
  Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Mirai Clinic przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Mirai Clinic przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Mirai Clinic może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.
 9. Prawa Użytkowników
  Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Mirai Clinic, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

  Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

 10. Pliki cookies (ciasteczka)
  Mirai Clinic korzysta z następujących Stron Internetowych:

  • https://miraiclinic.pl/

  Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
  Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz personalizacja strony internetowej, tworzenie statystyk strony internetowej.
  Użytkownik może zrezygnować z cookies (lub zastosować odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
  Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies Użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zaznaczając zgodę na wszystkie pliki coockie lub zaznaczając wybrane pliki coockies. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.
  Mirai Clinic korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

  • Pliki techniczne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
  • Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
  • Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

  Mirai Clinic korzysta z systemu Google Analytics, który służy do analityki internetowej dając wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
  Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na stronach tych mediów.
  Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Mirai Clinic wykorzystuje w celu:

  • prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
  • monitorowania stanu sesji,
  • dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
  • analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

  Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.

 11. Newsletter
  W przypadku, gdy Użytkownicy udzielą dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na otrzymywanie newslettera Mirai Clinic, Mirai Clinic może przesyłać do Użytkowników elektroniczny newsletter z informacjami handlowymi dla celów promocyjnych i informacyjnych. Dane Osobowe przekazane Mirai Clinic w związku z subskrybowaniem newslettera będą wykorzystywane wyłącznie dla celów przesyłania newslettera. W każdej chwili Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze, korzystając z linku opt-out znajdującego się w stopce wiadomości mailowej lub kontaktując się w inny sposób z Mirai Clinic.
  Otrzymane od Użytkowników Dane Osobowe będą przechowywane wyłącznie w powyższym celu i przez okres, przez jaki Użytkownicy subskrybują newsletter oraz dopóki Użytkownicy nie wycofają swojej zgody na subskrypcję newslettera.
  Przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników związane z otrzymywaniem newslettera nie jest wymagane ani ze względów prawnych, ani umownych, nie jest również wymagane dla zawarcia żadnej umowy. Zatem przekazanie tych danych lub wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie jest dla Użytkowników obowiązkowe. Podstawę prawną do otrzymywania newslettera stanowi wyłącznie wyrażona przez Użytkownicy zgoda (art. 6 punkt 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W przypadku braku takiej zgody – newsletter nie będzie wysyłany.
 12. Dane kontaktowe
  W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Mirai Clinic, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: iod@odokancelaria.pl.
 13. Definicje
  • Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Mirai Clinic może przetwarzać zostały wymienione w punkcie II powyżej.
  • Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  • Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Mirai Clinic (inną niż pracownik).