Ogłoszenie planu połączenia MIRAI Clinic

Ogłoszenie planu połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Mirai Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku

Opublikowano: 23.11.2022 r.

Zarząd spółki Mirai Clinic spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Armii Krajowej 8, 05-400 Otwock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000796790, posiadającej numer NIP: 5322084436 i REGON: 383970233, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: z 09.06.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467), że w dniu 23 listopada 2022 r. Zarządy obu łączących się spółek, to jest:

  • Mirai Clinic spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku, jako spółki przejmującej, oraz
  • Mirai Instytut Rehabilitacji spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 96, 01-126 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633198, posiadającej numer NIP: 5272777811 i REGON: 365243777, o kapitale zakładowym w wysokości 11.250,00 zł, jako spółki przejmowanej,

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały plan połączenia powyżej wskazanych spółek, który niniejszym podlega publikacji.