Kariera

Technik Elekroradiologii

Technik Elekroradiologii

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę i kalibrację aparatów do wykonywania badań diagnostycznych, obieranie odpowiednich metod i technik do wykonania badania RTG oraz wykonywanie badań TK i MR (ze szczególnym naciskiem na badania układu mięśniowo-szkieletowego) w oparciu o ustalone standardy, techniki i metody z uwzględnieniem wskazówek lekarza radiologa biorącego udział w badaniu.

Oczekujemy:

 • wykształcenia średniego lub wyższego kierunkowego z tytułem technik /licencjat/magister elektroradiologii,
 • doświadczenia w wykonywaniu badań układu mięśniowo-szkieletowego, wymagana biegłość w wykonywaniu wszystkich technik – aparat RTG, TK i MR,
 • znajomości języków obcych – co najmniej język angielski w stopniu pozwalającym na komunikację z pacjentem
  w trakcie wykonywania badania,
 • posiadania aktualnych badań lekarskich i aktualnego certyfikatu Ochrony Radiologicznej Pacjenta,
 • umiejętności budowania efektywnych relacji z pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta, także badanie pacjenta niepełnoletniego,
 • nastawienia na ścisłą współpracę w zespole i realizację wspólnych celów,
 • skrupulatności i odpowiedzialności,
 • mile widziane doświadczenie w branży badań klinicznych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie, możliwość dostosowania formy umowy i warunków zatrudnienia,
 • bardzo dobrze wyposażone stanowisko pracy (wysokiej jakości sprzęt medyczny i nowoczesne gabinety),
 • możliwość udziału w projektach naukowych i badawczych,
 • czytelny podział obowiązków,
 • wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników, współpracę z lekarzami,
 • atrakcyjne miejsce pracy i przyjazną atmosferę – możliwość tworzenia zespołu w prestiżowej klinice.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzaniedanych osobowych. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

APLIKUJ
Call Now Button

Zapoznam się późniejZapoznałem się

Klauzula informacyjna: Informacja RODO

Realizując obowiązek informacyjny z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIRAI Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Armii Krajowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796790, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5322084436;
 2. W sprawie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@odokancelaria.pl;
 3. Państwa dane osobowe są podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia - osobiście lub poprzez infolinię. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być pozyskiwane przez Administratora również od innych placówek medycznych. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia, Państwa dane osobowe mogą być uzyskiwane również od Państwa osób bliskich.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  • w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, także na odległość (tzw. telemedycyna ) w tym w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
  • gdy cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, polegających na dochodzeniu roszczeń oraz obroną przed roszczeniami;
  • gdy cel wynika z wyrażonej na podstawie 6 ust 1 lit a) RODO zgody.
 5. W zakresie informacji identyfikacyjnych związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udzielenia świadczenia. Ich niepodanie może uniemożliwić realizację świadczenia;
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Administratorem i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  • okres odpowiadający czasowi przechowywania dokumentacji medycznej, który wskazuje art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w ww. ustawie - w przypadku dany pozyskiwanych w celach jak w pkt. 3 lit. a.
  • przez okres niezbędny do zgłaszania ewentualnych roszczeń oraz obroną przed roszczeniami - w przypadku danych pozyskiwanych w celach jak w pkt. 3 lit. b;
  • do czasu wycofania zgody - w przypadku danych pozyskiwanych w celach jak w pkt. 3 lit. c.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl);
 10. Pani/Pana dane mogą być udostępniane do państwa trzeciego w celu przekazania dokumentacji medycznej lub/i kontynuacji leczenia.
 11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.