Kariera

Chirurgiczny asystent lekarza/ Chirurgiczna asystentka lekarza

By 11 listopada 2023 No Comments

Chirurgiczny asystent lekarza/ Chirurgiczna asystentka lekarza

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
– przygotowanie pola operacyjnego do zabiegu, wraz z umyciem i jałowym obłożeniem,
– asystowanie do zabiegów operacyjnych (I lub II asysta)
– pomoc w przygotowaniu Pacjenta do zabiegu operacyjnego,
– zebranie wywiadu chorobowego,
– wykonanie badania przedmiotowego,
– współpracę z lekarzem operatorem,
– opiekę nad Pacjentem w sali operacyjnej i pooperacyjnej
– prowadzenie dokumentacji medycznej
– wykonanie czynności z zakresu małej chirurgii (np. zeszycie rany)
– zmianę opatrunków

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe – ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie na kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne,
  • specjalizacja w zakresie chirurgicznej asysty lekarza,
  • doskonała umiejętność organizacji pracy własnej,
  • odporność na stres,
  • empatia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego (mile widziana).

Oferujemy:

  • elastyczne formy zatrudnienia,
  • atrakcyjne i dobrze wyposażone miejsce pracy – możliwość tworzenia zespołu w prestiżowej klinice,
  • miłą i przyjazną atmosferę,
  • zniżki dla pracowników i rodziny na usługi medyczne we wszystkich oddziałach MIRAI Clinic.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzaniedanych osobowych. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

APLIKUJ
Call Now Button

Zapoznam się późniejZapoznałem się

Klauzula informacyjna: Informacja RODO

Realizując obowiązek informacyjny z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIRAI Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Armii Krajowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796790, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5322084436;
  2. W sprawie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@odokancelaria.pl;
  3. Państwa dane osobowe są podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia - osobiście lub poprzez infolinię. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być pozyskiwane przez Administratora również od innych placówek medycznych. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia, Państwa dane osobowe mogą być uzyskiwane również od Państwa osób bliskich.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
    • w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, także na odległość (tzw. telemedycyna ) w tym w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
    • gdy cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, polegających na dochodzeniu roszczeń oraz obroną przed roszczeniami;
    • gdy cel wynika z wyrażonej na podstawie 6 ust 1 lit a) RODO zgody.
  5. W zakresie informacji identyfikacyjnych związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udzielenia świadczenia. Ich niepodanie może uniemożliwić realizację świadczenia;
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Administratorem i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami;
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
    • okres odpowiadający czasowi przechowywania dokumentacji medycznej, który wskazuje art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w ww. ustawie - w przypadku dany pozyskiwanych w celach jak w pkt. 3 lit. a.
    • przez okres niezbędny do zgłaszania ewentualnych roszczeń oraz obroną przed roszczeniami - w przypadku danych pozyskiwanych w celach jak w pkt. 3 lit. b;
    • do czasu wycofania zgody - w przypadku danych pozyskiwanych w celach jak w pkt. 3 lit. c.
  8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl);
  10. Pani/Pana dane mogą być udostępniane do państwa trzeciego w celu przekazania dokumentacji medycznej lub/i kontynuacji leczenia.
  11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.